Wagi sklepowe

Legalizacja wagi - co to jest?

Jest to potwierdzenie wydane przez uprawniony organ urzędowy, które stwierdza i poświadcza dowodem legalizacji, że urządzenie spełnia określone przepisami wymagania tzn. waży z dokładnością określoną na umieszczonej na obudowie tabliczce.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawnej kontroli metrologicznej, legalizacja obowiązuje między innymi, wagi pracujące w handlu i gastronomi o czym warto pamiętać przy zakupie urządzenia.
Każda nowa waga, którą można używać w opisanych wyżej obszarach działalności, powinna mieć dołączony dokument Deklaracji Zgodności CE oraz odpowiednie oznaczenie na obudowie - znak metrologiczny "M". Jest to potwierdzenie (Ocena zgodności), że urządzenie producenta ma określoną przepisami dokładność ważenia i można je okresowo poddawać procesowi legalizacji.

Ocena Zgodności wagi

Zdjęcie pokazuje przykładowe oznaczenie Oceny Zgodności określone na obszarze Unii Europejskiej po 20 kwietnia 2016 r. Etykieta musi zawierać literę M, umieszczoną w prostokątnej ramce, wraz z dwoma ostatnimi cyframi roku, w których urządzenie zostało poddane ocenie zgodności.

Jak długo jest ważna legalizacja producenta?

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności po 26.04.2019 r., termin zgłaszanie do ponownej legalizacji upływa po dwóch latach licząc od dnia 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności. Przykładowo dla wagi z oznaczeniem M21, termin zgłoszenia po raz pierwszy do ponownej legalizacji upłynie 30 listopada 2023 r. (wagę należy zgłosić przed upływem tej daty)

Termin zgłoszania wagi do ponownej legalizacji

Legalizacja ponowna jest ważna 25 miesięcy, licząc od daty ostatniej legalizacji. Oznaczenie terminu ważności legalizacji ponownej na obudowie urządzenia składa się z następujących elementów:

Powyższe oznaczenie pokazuje, że termin zgłoszenia wagi do ponownej legalizacji upływa z ostatnim dniem kwietnia 2021 roku (30.04.2021).