Informacje dla Podatnika

Pytania klientów

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania w zakresie urządzeń fiskalnych.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

W ogólnym zarysie, obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wszystkich podatników, którzy zajmują się sprzedażą towarów i usług osobom fizycznym.
Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły. Szczegółowo opisuje to
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2023 poz. 2605).

Przegląd techniczny kasy

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816), każdy właściciel kasy fiskalnej musi poddawać ją regularnym przeglądom technicznym nie rzadziej niż co 2 lata, licząc od dnia fiskalizacji lub wykonania ostatniego przeglądu. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądu obejmuje sprawdzenie: plomb i ich zgodność z zapisem w książce serwisowej, stanu technicznego urządzenia oraz poprawność działania kasy w zakresie wystawianych dokumentów fiskalnych.

W przypadku braku wykonanego w terminie przeglądu naczelnik Urzędu Skarbowego może:

 • nałożyć karę pieniężną w wysokości 300 zł
 • zażądać zwrotu ulgi za zakup kasy, (w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania).

Ulga za zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę online i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających VAT, jak i zwolnionych z tego obowiązku.

Otrzymasz ulgę, jeśli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie online
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej, ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie online.

Ulga jest realizowana przez:

 • odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy online w deklaracji VAT – jeśli rozliczasz VAT
 • zwrot na twoją rzecz przez urząd skarbowy kwoty wydanej na zakup kasy online – jeśli jesteś zwolniony z VAT.

Ulga na zakup kasy online wynosi 90% jej ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł

Jeśli sprzedaż będzie prowadzona przy użyciu kilku kas online, na zakup każdej z nich przysługuje ulga.
Aby z niej skorzystać, należy rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu każdej kasy w każdym punkcie sprzedaży, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Ulgę należy zwrócić, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • kasa przestanie być używana online (na przykład na skutek zamknięcia firmy, ogłoszenia jej upadłość lub sprzedaży przedsiębiorstwa, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych)
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie będzie połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną, a Centralnym Repozytorium Kas
 • kasa fiskalnej nie zostanie zgłoszona do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego). 

Ważne! Obowiązek zwrotu ulgi nie dotyczy kas używanych zgodnie z przepisami.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Zamknięcie firmy wymaga zlikwidowania kasy fiskalnej, która była używana do ewidencjonowania sprzedaży. W tym przypadku należy:

 • wykonać raport fiskalny dobowy oraz miesięczny
 • dostarczyć urządzenie do serwisu w celu odczytania zawartości pamięci fiskalnej – w ramach tej usługi pracownik serwisu wykona raport fiskalny rozliczeniowy i sporządzi protokół odczytu z tej czynności
 • złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas wraz z protokołem z odczytu zawartości pamięci fiskalnej, a także raport fiskalny rozliczeniowy – w ciągu 5 dni od ich sporządzenia.

Ważne! Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia używania kasy nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej należy zwrócić kwotę, która została wcześniej odliczona lub którą zwrócił urząd skarbowy z tytułu zakupu kasy,

Zmiana serwisu kasy fiskalnej

Podatnik może bez zgody serwisu głównego dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis kasy. O tej zmianie zobowiązany jest powiadomić podmiot prowadzący serwis główny w ciągu 5 dni od jej dokonania.
Dokonując wyboru podmiotu prowadzącego serwis Podatnik zobowiązany jest wybrać podmiot, którego serwisanci znajdują się w wykazie udostępnionym na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow/.

Szczegóły dotyczące obowiązku podatnika w zakresie serwisowania kas fiskalnych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 29.4.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. poz. 816)

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Część firm korzysta ze zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienia obowiązują do 31 grudnia 2024 roku i mogą dotyczyć:

 • wybranych kategorii towarów lub usług
 • całej sprzedaży, która powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy, jeśli obrót ze sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł.

Ważne! Zwolnienia nie dotyczą przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania. Ci przedsiębiorcy muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej niezależnie od wielkości obrotu.

Towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej to między innymi:

 • gaz płynny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, perfumy i wody toaletowe
 • usługi: przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, wymiany opon lub kół, prawniczych, doradztwa podatkowego, świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.