Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Zamknięcie firmy wymaga zlikwidowania kasy fiskalnej, która była używana do ewidencjonowania sprzedaży. W tym przypadku należy: Ważne! Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia używania kasy nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej należy zwrócić kwotę, która została wcześniej odliczona lub którą zwrócił urząd skarbowy z tytułu zakupu kasy,

Przegląd techniczny kasy

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816), każdy właściciel kasy fiskalnej musi poddawać ją regularnym przeglądom technicznym nie rzadziej niż co 2 lata, licząc od dnia fiskalizacji lub wykonania ostatniego przeglądu. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądu obejmuje sprawdzenie: plomb i ich zgodność z […]

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

W ogólnym zarysie, obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wszystkich podatników, którzy zajmują się sprzedażą towarów i usług osobom fizycznym.Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły. Szczegółowo opisuje toRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2023 poz. 2605).

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Część firm korzysta ze zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienia obowiązują do 31 grudnia 2024 roku i mogą dotyczyć: Ważne! Zwolnienia nie dotyczą przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania. Ci przedsiębiorcy muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej niezależnie od wielkości obrotu. Towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej to między innymi:

Zmiana serwisu kasy fiskalnej

Podatnik może bez zgody serwisu głównego dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis kasy. O tej zmianie zobowiązany jest powiadomić podmiot prowadzący serwis główny w ciągu 5 dni od jej dokonania.Dokonując wyboru podmiotu prowadzącego serwis Podatnik zobowiązany jest wybrać podmiot, którego serwisanci znajdują się w wykazie udostępnionym na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow/. Szczegóły dotyczące obowiązku podatnika w zakresie serwisowania […]

Ulga za zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę online i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających VAT, jak i zwolnionych z tego obowiązku. Otrzymasz ulgę, jeśli: Ulga jest realizowana przez: Ulga na zakup kasy online wynosi 90% jej ceny netto, […]